FSDSS-221 Tổng hợp vai diễn trong năm 2023 của Arisaka Mayoi.