Tên bất nhân bất nghĩa chén bồ của thằng bạn thân.