Saya Fujiwara cân 2 anh đồng nghiệp cu to đụ khoẻ.