Nhậu say với bạn về phòng bị yêu râu xanh hãm hiếp.