Hộ con bạn lắp ghép tủ để giày và thế là được địt.