ATID-476 Cuộc hãm hiếp thô bạo nữ mật vụ Ren Usui.