Anh chồng mù tội nghiệp và con vợ lẳng lơ đĩ thoã.